شعله آبی

39 فیلم ها

عید فطر در شرکت گاز

با تشکر از کارکنان منطقه ۶ عملیات انتقال گاز

گازی ها؛ مردان ماموریت سخت

تبدیل کردستان به کارگاه بزرگ گازرسانی

با توسعه گازرسانی در سطح استان کردستان از مصرف سالانه ۱۰ میلیون لیتر فرآورده های نفتی جلوگیری می شود؛ یکهزار و سیصد و هفت روستای کردستان به شبکه گاز متصل شد است.