کارکنان

31 فیلم ها

نابغه ایرانی و محاسبات ذهنی با چرتکه

گوشه ای از هنرنمایی احمد مرسلی، فرزند یکی از کارکنان صنعت گاز را نظاره گر باشید.

قدردانی مدیرعامل پتروشیمی از مدیرعامل گاز

مدیرعامل پتروشیمی تبریز از مدیريت و کارکنان منطقه هشت عملیات انتقال گاز به دلیل پیگراني خط لوله حیاتی اتیلن میاندواب-تبریز بطول یکصدو شصت وکیلومتر و در دمای منفی بیست و پنج درجه قدردانی کرد.

پای کاریم حتی با بداخلاقی پیمانکار نیروی انسانی

پای کاریم حتی با وجود اعمال سلیقه در قراردادها و اضافه کاری ها؛ پای کاریم حتی با تنگ نظری مدیران برای پرداخت حقمان؛ پای کاریم حتی اگر بخشنامه های ستاد را در مناطق اجرا نکنند؛ پای کاریم چون برای مردم هستیم و باید بمانیم؛ باید بسوزیم و بسازیم .

زندگی ادامه داره…