کارکنان

39 فیلم ها

نابغه ایرانی و محاسبات ذهنی با چرتکه

گوشه ای از هنرنمایی احمد مرسلی، فرزند یکی از کارکنان صنعت گاز را نظاره گر باشید.