رادیو گاز

64 فیلم ها

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان یزد که در حال اجرای بزرگ ترین طرح گازرسانی سطح استان هستند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان لرستان که شرکت آن ها به عنوان دستگاه برتر حوزه عمرانی و خدماتی استان برگزیده شده است.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان منطقه ۵ عملیات انتقال گاز که زیرساخت های لازم برای عبور بدون دغدغه از زمستان امسال را فراهم کردند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی که در اولین روزهای پاییز در حال گازرسانی به بیش از ۳۰۰ روستای سطح استان هستند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان کردستان که با فعالیت های شبانه روزی روستاهای بهره مند از گاز این استان تا پایان امسال به هزار و چهارصد مورد افزایش خواهد یافت

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان گاز تهران که در عملیات ضربتی و بی سابقه، اقدام به نشت یابی شبکه گاز سطح استان تهران کردند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت همه کنتورخوان ها، امدادگران، ماموران وصول مطالبات و همه کارکنان پیمانکار شرکت گاز که در مسیر تبدیل شدن گاز به افتخار دولت از خودگذشتگی کردند.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان که با راه اندازی کمپین «ماسک می زنیم» در فرهنگ سازی مبارزه با شیوع کرونا همکاری کردند.