فاتحان عملیات های دشوار

مردان و زنان جزیره گاز، با وجود همه موانع، فاتحان «عملیاتی دشوار» لقب گرفته اید، همچنان‌که در طول سال های گذشته، ناممکن ها را ممکن کرده اید و همه تلاش خود را به کار بسته اند تا گاز، این سوخت راهبردی و پاک میهمان خانه اهالی ایران زمین شود و با خود رفاه و آسایش همراه سازد و میهمان صنایع شود تا با خود اشتغال، توسعه اقتصاد، درآمدزایی و... همراه سازد.