صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان شرکت گاز استان لرستان که شرکت آن ها به عنوان دستگاه برتر حوزه عمرانی و خدماتی استان برگزیده شده است.

صنعت گاز در هفته ای که گذشت

سلام ویژه خدمت کارکنان منطقه ۵ عملیات انتقال گاز که زیرساخت های لازم برای عبور بدون دغدغه از زمستان امسال را فراهم کردند.